Jäätmete vastuvõtu ja teenuste hinnakiri

 

Tava- ja ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri alates 01.03.2023

Jäätmekood   Jäätmete nimetus
Vastuvõtu hind
01 04 Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed
01 04 09 Liiva- ja savijäätmed 90.00 €/tonn
02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed
02 01 02 Loomsete kudede jäätmed 105.00 €/tonn
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 105.00 €/tonn
02 01 04 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 105.00 €/tonn
02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 105.00 €/tonn
02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakenditeta) 60.00 €/tonn
02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed
02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakendites) 105.00 €/tonn
02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakenditeta) 60.00 €/tonn
02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed
02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 60.00 €/tonn
03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed
03 01 05 Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer 40.00 €/tonn
03 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 100.00 €/tonn
04 02 Tekstiilitööstusjäätmed
04 02 09 Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed 105.00 €/tonn
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 105.00 €/tonn
08 01 Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed
08 01 12 Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* 105.00 €/tonn
08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 0.95 €/kg
08 02 Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 02 01 Pulberpinnakatete jäätmed 105.00 €/tonn
08 03 Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 03 12* Ohtlike aineid sisald trükivärvijäätmed 4.55 €/kg
08 04 Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 04 09* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed 0.85 €/kg
08 04 16 Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15* 105.00 €/tonn
09 01 Fotograafiajäätmed
09 01 07 Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber 105.00 €/tonn
09 01 03* Lahustitel põhinevate ilmutite lahused 4.55 €/kg
10 01 Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatuhk EELKOKKULEPPEL
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatuhk  105.00 €/tonn
12 01 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed
12 01 16* Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed 0.85 €/kg
12 01 17 Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16* 105.00 €/tonn
     
13 02 Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.40 €/kg
13 05 Õlipüünisejäätmed
13 05 02* Õlikogurisetted 0.65 €/kg
13 07 Vedelkütusejäätmed
13 07 03* Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) 0.40 €/kg
13 08 Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed
13 08 02* Muud emulsioonid 0.65 €/kg
13 08 99* Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed 0.90 €/kg
15 01 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid 75.00 €/tonn
15 01 02 Plastpakendid 75.00 €/tonn
15 01 02 Biolagunevastplastist nõud 60.00 €/tonn
15 01 02 Plastpakendid (pakkelindid) 155.00 €/tonn
15 01 03 Puitpakendid (töödeldud) 30.00 €/tonn
15 01 03 Puitpakendid (töötlemata) 20.00 €/tonn
15 01 04 Metallpakendid 75.00 €/tonn
15 01 06 Segapakendid 75.00 €/tonn
15 01 07 Klaaspakendid 75.00 €/tonn
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 0.85 €/kg
15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus
15 02 02* Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus 0.85 €/kg
15 02 03 Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* 105.00 €/tonn 
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
16 01 03 01 Sõiduatorehvid (eraisikutele kuni 8 rehvi aastas ja TVO-de klientidele) TASUTA
16 01 03 01 Sõiduatorehvid  350.00 €/tonn 
16 01 03 03 Veokirehvid (TVO-de klientidele) TASUTA
16 01 03 03 Veokirehvid  350.00 €/tonn 
16 01 03 04 Erirehvid (TVO-de klientidele) TASUTA
16 01 03 04 Erirehvid  350.00 €/tonn 
16 01 07* Õlifiltrid 0.55 €/kg
16 01 11* Asbesti sisaldavad piduriklotsid 105.00 €/tonn 
16 01 13* Pidurivedelikud 0.85 €/kg
16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.40 €/kg
16 01 19 Romusõiduki plastid 105.00 €/tonn 
16 01 20 Romusõiduki klaas 105.00 €/tonn 
16 01 22 Nimistus mujal nimetamata osad 105.00 €/tonn 
16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 09* PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid 4.55 €/kg
16 02 14 Kasutuselt kõrvaldatud seadmed 105.00 €/tonn 
16 03 Praaktootepartiid ja kasutamata tooted
16 03 03* Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed  2.65 €/kg
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* 105.00 €/tonn 
16 03 06 Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* 105.00 €/tonn 
16 05 Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid
16 05 08* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid 1.20 €/kg
16 06  Patareid ja akud
16 06 01* Pliiakud 0.70 €/kg
16 06 02* Ni-Cd-patareid ja -akud 6.00 €/kg
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt 4.50 €/kg
16 07 Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 12 nimetatud jäätmed)
16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed 0.85 €/kg
17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
17 01 01 Betoon 20.00 €/tonn 
17 01 02 Tellised 20.00 €/tonn 
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 20.00 €/tonn 
17 02 Puit, klaas ja plast
17 02 01 Puit (töödeldud) 30.00 €/tonn 
17 02 01 Puit (töötlemata) 20.00 €/tonn 
17 02 02 Aknaklaas 45.00 €/tonn 
17 02 03 Plast 105.00 €/tonn 
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 265.00 €/tonn 
17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (vedelad) 0.95 €/kg
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (tõrvapapp) 105.00 €/tonn 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (asfalditükid) 20.00 €/tonn 
17 04 Metallid (sealhulgas sulamid)
17 04 11 02  Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 45.00 €/tonn 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* EELKOKKULEPPEL
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas EELKOKKULEPPEL
17 05 05* Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas EELKOKKULEPPEL
17 06 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 105.00 €/tonn 
17 06 04 Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* 105.00 €/tonn 
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid  85.00 €/tonn
17 08 Kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* 105.00 €/tonn 
17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 105.00 €/tonn 
18 01 Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 3.25 €/kg
18 01 04 Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (näiteks sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed) 105.00 €/tonn 
18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 4.50 €/kg
19 01 Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed
19 01 12 Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11* 90.00 €/tonn
19 08 Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed
19 08 01 Võrepraht 105.00 €/tonn 
19 08 02 Liivapüünisesete 80.00 €/tonn
19 08 05 Olmereovee puhastussetted EELKOKKULEPPEL
19 08 14 Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13* 80.00 €/tonn
19 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed EELKOKKULEPPEL
19 09 Joogi- ja tööstusvee käitlusjäätmed
19 09 03 Veepehmendussetted 105.00 €/tonn 
19 12 Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed
19 12 04 Plastid ja kummi        105.00 €/tonn 
19 12 05 Klaas (sortimise jääk) 105.00 €/tonn 
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud) 105.00 €/tonn 
20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)
20 01 01 Hävitusele suunatavad paber dokumendid 0.70 €/kg
20 01 01 Paber ja kartong 75.00 €/tonn
20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 60.00 €/tonn
20 01 10 Rõivad 155.00 €/tonn
20 01 13* Lahustid 0.90 €/kg
20 01 14* Happed  4.55 €/kg
20 01 15* Leelised  4.55 €/kg
20 01 17* Fotokemikaalid 4.55 €/kg
20 01 19* Pestitsiidid 4.55 €/kg
20 01 21* Luminestsentslambid TASUTA
20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid 1.00 €/tükk
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 71.50 €/kg
20 01 23* Kompleksed külmikud (eraisikutele)              TASUTA
20 01 23* Kompleksed külmikud (ettevõtetele)              350.00 €/tonn 
20 01 25 Toiduõli ja -rasv 0.50 €/kg
20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 0.50 €/kg
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 0.90 €/kg
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 4.10 €/kg
20 01 33* Patareid ja akud 3.50 €/kg
20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (eraisikutele) TASUTA
20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (ettevõtetele) 350.00 €/tonn 
20 01 39 Hävitusele suunatavad disketid ja CD-d 0.70 €/kg
20 01 39 Plastid   155.00 €/tonn
20 01 40 Metallid TASUTA
20 01 98* Sortimata ravimikogumid 3.65  €/kg
20 02 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)
20 02 01 Biolagunevad jäätmed 50.00 €/tonn
20 03 Muud olmejäätmed
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 125.00 €/tonn
20 03 03 Tänavapühkmed 105.00 €/tonn
20 03 07 Suurjäätmed  105.00 €/tonn
  Eelsorteerimata jäätmed 195.00 €/tonn

 

Teenuste ja jäätmete eest tasumine on võimalik sularahas või kaardimaksega.

 

Transporditeenuse ja multiliftkonteinerite rendi hinnakiri alates 01.03.2023

 Teenus  Maksumus
 Veoteenus ühe multiliftkonteineriga  1.60 €/km
 Veoteenus kahe multiliftkonteineriga  1.90 €/km
 Veoteenus furgooniga  1.60 €/km
 Veoteenus kaubikuga  1.00 €/km
 Multiliftkonteineri rent päevas  5.00 €/päev
 Multiliftkonteineri rent kuus  90.00 €/kuu
 Veoteenuse osutamisel laadimise ootetund  30.00 €/tund

Veoteenuse läbisõidu arvestamisel on lähte- ja saabumiskohaks Väätsa prügila.

 

Kogumisvahendite rendi hinnakiri alates 01.03.2023

Konteineri suurus Rent €/kuu
4,5 m³ 16.00
2,5 m³ 12.00
1,5 m³ 12.00
1,1 m³ 4.00
0,8 m³ 4.00
0,6 m³ 4.00
0,24 m³ 2.00
0,14 m³ 2.00
0,08 m³ 2.00

 

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 22%.

kampaania
kampaania
EMAS logo
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001