Jäätmete vastuvõtu ja teenuste hinnakiri

 
Hea Väätsa Prügila klient
 
Täname, et olete oma jäätmed meie hoolde usaldanud ja meie teenuseid kasutanud!
Hindame väga oma kliente, mistõttu oleme seni hinnamuutustega viivitanud. Kahjuks oleme sunnitud seoses energia maailmaturuhindade ning teiste sisendhindade tõusuga oma teenuste hindu korrigeerima. Hinnamuutus on vajalik jätkamaks kvaliteetsete ja jätkusuutlike teenuste pakkumist.
Anname teada, et alates 1. märtsist 2023 hakkab kehtima uus:

 

Alates 01.02.2022 kuni 28.02.2023 kehtiv hinnakiri

Jäätme- kood

Jäätmete nimetus

Hind ilma 20% €/tonn

Hind koos 20% €/tonn

01 04 Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed

 

 

01 04 09 Liiva- ja savijäätmed

86.00

103.20

02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed    
02 01 02 Loomsete kudede jäätmed

86.00

103.20

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed

86.00

103.20

02 01 04 Plastijäätmed (silokile)

86.00

103.20

02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed    
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed

86.00

103.20

03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed    
03 01 05 Saepuru

40.00

48.00

03 03 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed    
03 03 02 Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel

50.00

60.00

03 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed

50.00

60.00

04 02 Tekstiilitööstusjäätmed    
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed

86.00

103.20

10 01 Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)    
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatolm

86.00

103.20

10 01 24 Keevkihikatelde liiv

40.00

48.00

12 01 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed    
12 01 15 Metallitöötlussetted

86.00

103.20

15 01 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)    
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid

35.00

42.00

15 01 02 Plastpakendid (ainult liigiti kogutud võõristeta pakkekile)

55.00

66.00

15 01 02 Plastpakendid (big-bagid/ plastlindid/ penoplast/ erinevatest plastpakenditest koosnev segakoorem)

75.00

90.00

15 01 03 Puitpakendid (töötlemata)

15.00

18.00

15 01 03 Puitpakendid (töödeldud)

20.00

24.00

15 01 04 Metallpakendid

35.00

42.00

15 01 06 Segapakendid

60.00

72.00

15 01 07 Klaaspakendid

35.00

42.00

16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed    
16 01 03 Vanarehvid (eraisikute sõiduautorehvid kuni 8 tk/aastas)

0.00

0.00

16 01 03 Vanarehvid

350.00

420.00

16 01 03 Vanarehvid (eri- ja traktorirehvid)

350.00

420.00

16 01 19 Plast

86.00

103.20

16 01 20 Klaas

86.00

103.20
16 01 22 Nimistus mujal nimetamata osad

86.00

103.20

16 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed

86.00

103.20

16 03 Praaktootepartiid ja kasutamata tooted    
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed

86.00

103.20

16 03 06 Orgaanilised jäätmed

86.00

103.20

17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted    
17 01 01 Betoon (eelsorteeritud)

15.00

18.00

17 01 02 Tellised (eelsorteeritud)

15.00

18.00

17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud (eelsorteeritud)

15.00

18.00

17 02 Puit, klaas ja plast    
17 02 01 Puit eelsorteeritud (töötlemata)

15.00

18.00

17 02 01 Puit eelsorteeritud (töödeldud)

20.00

24.00

17 02 02 Klaas (klaaspakett)

86.00

103.20

17 02 02 Klaas (eelsorteeritud lehtklaas)

20.00

24.00

17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast

250.00

300.00

17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused    
17 03 02 Bituumenitaolised segud

86.00

103.20

17 04 Metallid (sealhulgas sulamid)  

 

17 04 11 Kaablid

35.00

42.00

17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas    
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas (vajalik reostuskoormuse proov)

99.00

118.80

17 05 05* Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas (vajalik reostuskoormuse proov)

99.00

118.80

17 05 06 Süvenduspinnas

40.00

48.00

17 06 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid    
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

86.00

103.20

17 06 04 Isolatsioonimaterjalid

86.00

103.20

17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

86.00

103.20

17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht    
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht

86.00

103.20

19 08 Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed    
19 08 01 Võrepraht

86.00

103.20

19 08 02 Liivapüünisesete

50.00

60.00

19 08 05 Olmereovee puhastussetted

50.00

60.00

19 08 14 Muud tööstusreovee puhastussetted

50.00

60.00

19 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed

50.00

60.00

19 12 Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed    
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)

86.00

103.20

19 12 98 Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete segud

86.00

103.20

20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)    
20 01 01 Paber ja kartong

35.00

42.00

20 01 01 Hävitatavad dokumendid €/kg

0.70

0.84

20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed

40.00

48.00

20 01 10 Rõivad

86.00

103.20

20 01 39 Plastid

86.00

103.20

20 01 40 Vanametall

0.00

0.00

20 02 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)    
20 02 01 Biolagunevad jäätmed

40.00

48.00

20 03 Muud olmejäätmed    
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed)

86.00

103.20

20 03 03 Tänavapühkmed

86.00

103.20

20 03 07 Suurjäätmed

89.00

106.80

 Eelsorteerimata jäätmete vastuõtu hind 172.-/tonn+KM

 

 

Jäätmekood

Ohtlike jäätmete nimetus

Hind ilma 20% € /kg

Hind koos 20% € /kg

03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer

0.85

1.02

03 02 98* Puidukaitseaineid sisaldavad setted

0.65

0.78

08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

0.85

1.02

08 01 20 Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19

0.85

1.02

08 02 01 Pulberpinnakatete jäätmed

0.85

1.02

08 03 12* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed

4.55

5.46

08 04 09* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

0.85

1.02

09 01 03* Lahustitel põhinevate ilmutite lahused

4.55

5.46

09 01 07 Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber

1.00

1.20

12 01 16* Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed

0.85

1.02

12 01 18* Õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted)

0.65

0.78

13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

0.40

0.48

13 05 02* Õlipüünisesetted

0.65

0.78

13 07 03* Muud kütused (sh kütusesegud)

0.40

0.48

13 08 02* Muud emulsioonid

0.65

0.78

15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

0.85

1.02

15 02 02* Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

0.85

1.02

16 01 07* Õlifiltrid

0.55

0.66

16 01 11* Asbesti sisaldavad piduriklotsid

0.70

0.84

16 01 13* Pidurivedelikud

0.85

1.02

16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

0.40

0.48

16 02 09* PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

4.55

5.46

16 06 01* Pliiakud

0.70

0.84

16 06 02* Ni-Cd-akud

6.00

7.20

16 06 05 Muud patareid ja akud

6.00

7.20

16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt

4.50

5.40

16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed

0.85

1.02

17 01 06* Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid

0.95

1.14

17 03 02 Bituumenitaolised segud (vedelad)

0.85

1.02

18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

3.25

3.90

18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

4.50

5.40

20 01 13* Lahustid

0.50

0.60

20 01 14* Happed

4.55

5.46

20 01 15* Leelised tulekustutid

1.30

1.56

20 01 15* Leelised

4.55

5.46

20 01 17* Fotokemikaalid

4.55

5.46

20 01 19* Pestitsiidid

4.55

5.46

20 01 21* Luminestsentslambid (eraisikule)

0.00

0.00

20 01 21* Luminestsentslambid

0.35

0.42

21 01 21* Elavlavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid

1.-/tk

1.20 /tk

21 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

71.50

85.80

20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (eraisikule)

0.00

0.00

20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

0.35

0.42

20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mitte kompleksed)

0.35

0.42

20 01 25 Toiduõli ja -rasv

0.50

0.60

20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

0.50

0.60

20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

0.90

1.08

20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

4.10

4.92

20 01 33* Patareid ja akud (eraisikule)

0.35

0.42

20 01 33* Patareid ja akud

0.35

0.42

20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (eraisikule)

0.00

0.00

20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

0.35

0.42

21 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (mitte kompleksed)

0.35

0.42

20 01 98* Sortimata ravimikogumid

2.90

3.48

 

Muud hinnad ja teenused

Ühik

Hind ilma 20%  

Hind koos 20% 

Veoteenus ühe multiliftkonteineriga

€/km

1.25

1.50

Veoteenus kahe multiliftkonteineriga

€/km

1.40

1.68

Veoteenus furgooniga

€/km

1.25

1.50

Veoteenus kaubikuga

€/km

0.90

1.08

Veoteenus kaubiku ja haagisega

€/km

1.00

1.20

Multiliftkonteineri rent alates teisest päevast

€/päev

9.00

10.80

Multiliftkonteineri pikaajaline rent (eelkokkuleppel/hinnapakkumise alusel)

€/kuu

90.00

108.00

Veoteenuse osutamisel laadimise ootetund alates teisest tunnist

€/tund

30.00

36.00

Laadimis- ja sorteerimisteenus

€/tund

24.00

28.80

Tõstukiteenus mahalaadimisel (arvestuse intervall on 0,5 h)

€/tund

50.00

60.00

Aktide koostamine

€/tükk

5.00

6.00

 Veoteenuse läbisõidu arvestamisel on lähte- ja saabumiskohaks Väätsa prügila.

 Teenuste ja jäätmete eest tasumine sularahas või kaardimaksega.

EMAS logo
ISO 9001
ISO 14001