Kvaliteedipoliitika aastaks 2021

Väätsa Prügila AS on jäätmemajanduse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Oma tegevuse edukuse võtmeküsimuseks peab organisatsioon võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis organisatsiooni juhtkonna arvates on võimalik ainult läbi organisatsiooni töötajate ning omanike soovide maksimaalse arvestamise/täitmise.

Organisatsiooni kvaliteedipoliitika põhiprioriteedid 2021 aastaks:

  1. kliendikesksuse tagamine
  2. infrastruktuuri edasiarendamine
  3. töötajate professionaalse taseme tõstmine
  4. tegevuste laiendamine

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 5 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad kvaliteedialased eesmärgid ning lisas nr. 6 kvaliteedialaste eesmärkide täitmiseks koostatud kvaliteedikava.

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

Väätsa Prügila AS on võtnud endale kohustuse täita temale rakenduvaid nõudeid ning järjepidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi toimivust.

Käesolevat kvaliteedipoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele ning see on huvipooltele vajadusel kättesaadav.


Prindi