Keskkonnapoliitika aastaks 2021

Jäätmekäitluse valdkonnas Väätsa Prügila AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustumust kaitsta keskkonda sealhulgas vältida saastamist ning olla vastavuses muude Väätsa Prügila AS kontekstist tulenevate spetsiifiliste kohustumustega, sealhulgas vastavuskohustumusega.

Eelöeldu rakendub järgmiste, aastaks 2021 kehtestatud strateegiliste põhisuundade kaudu:

  1. ressursikasutuse optimeerimine;
  2. parimate jäätmekäitluslahenduste rakendamine;
  3. uute keskkonnaalaste tegevuste ja suundade arendamine ning koostööpartnerite kaasamine;
  4. meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust;
  5. meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest;
  6. ISO 14001 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi EMAS integreerimine ühtseks dokumendiks.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 7 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad keskkonnaalased eesmärgid ning lisas nr. 8 keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks koostatud keskkonnakava.

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

Väätsa Prügila AS on võtnud endale kohustuse järjepidevalt parendada keskkonna-juhtimissüsteemi ning keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Käesolev keskkonnapoliitika on teatavaks tehtud kõikidele Väätsa Prügila AS töötajatele kontoris oleval teadete tahvlil ja koosolekutel ning on kättesaadav huvipooltele Väätsa Prügila AS interneti kodulehel. Kõiki meie alltöövõtjaid teavitatakse meie keskkonnapoliitikast individuaalselt.


Prindi